Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Đầu máy - Toa xe

Ngày đăng tin: 18/11/2014

 

1.

NGUT. PGS. TS Đỗ Việt Dũng

2.

NGND. GS. TS. Đỗ Đức Tuấn

3.

TS. Mai Văn Thắm                     Phó trưởng Bộ môn

4.

ThS. Kiều Công Thành

5.

TS. Phạm Lê Tiến                  Trưởng bộ môn

6.

TS. Vũ Thị Hoài Thu

7.

TS. Tào Văn Chiến

8.

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

9.

ThS. Phạm Huy Khương

10.

KS. Nguyễn Đức Toàn

11.

TS. Phạm Văn Tiến

    12.    NGUT. PGS. TS. Vũ Duy Lộc